Gospodarstvo

Paralelno sa procesom rekonstrukcije, Bosna i Hercegovina se nalazi u fazi pozitivnog ekonomskog razvoja i ekonomske stabilnosti. Na pet održanih donatorskih konferencija, međunarodna zajednica - zemlje i međunarodne organizacije, prijatelji BiH - obavezale su se da doniraju 5,582 milijarde USD za rekonstrukciju BiH. Najveći donatori za rekonstrukciju BiH su Evropska unija (EU), Svjetska banka, Sjedinjene Američke Države, Japan i islamske zemlje.

U dosadašnjem procesu rekonstrukcije obnovljena je, gotovo, sva glavna infrastruktura, veliki broj stambenih objekata, a stvoreni su i realni uvjeti za poslovna ulaganja i razvitak ekonomije.

Pored fizičke rekonstrukcije, Bosna i Hercegovina završava i proces reformi u domenu pravnog sistema i monetarne politike, čime će dodatno biti poboljšani uvjeti za strana ulaganja u tu zemlju. Tako, BiH danas ima veoma stabilnu i konvertibilnu valutu, potpuno vezanu za EURO. Valuta BiH, konvertibilna marka (KM) jedna je od najstabilnijih nacionalnih valuta u jugoistočnoj Evropi.

Bosna i Hercegovina je punopravna članica Svjetske Banke i Međunarodnog Monetarnog Fonda. U novembru 2005 godine, ova zemlja je otpočela pregovore o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom Unijom. Tehnički dio pregovora je uspješno završen, i Bosna i Hercegovina je potpisala ovaj Sporazum 2008. godine.

Krajem 2006. godine, Bosna i Hercegovina je ušla u Program NATO - Partnerstvo za Mir, sa realnim pretpostavkama za punopravno članstvo u NATO 2008. ili 2010. godine.

Također, Bosna i Hercegovina je u decembru 2006. godine postala članica CEFTA-e (Zona slobodne trgovine u Centralnoj Evropi).

Već u 2000. godini stopa razvoja postala je dvocifrena. Inflacija je pod kontrolom, i ne prelazi stopu inflacije u Evropskoj Uniji.

Glavni sektori, u kojima se ostvaruje ekonomski rast, su usluge i laka industrija, sa malim i srednjim preduzećima na čelu tog procesa. Dolazak u Bosnu i Hercegovinu sve većeg broja stranih ulagača, među kojima i neki od svjetskih lidera u određenim oblastima, kao i sve izrazitiji razvoj turizma, značajno utiču na dalji ekonomski rast zemlje.

Put, koji je Bosna i Hercegovina prošla u prethodnom periodu sve više približava punopravnom članstvu u evroatlanskim integracijama, najbolje govori o stabilnosti i ekonomskoj sigurnosti koju je Bosna i Hercegovina uspjela ostvariti. To je i najbolja potvrda o ozbiljnosti Bosne i Hercegovine, kao pouzdanog privrednog partnera i interesantne destinacije za ulaganja.

Ekonomska diplomatija

Odsjek za Ekonomsku diplomaciju Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine koordinira aktivnosti diplomatsko-konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine, u domenu privredne prezentacije Bosne i Hercegovine u svijetu.

Glavni zadatak Odsjeka za Ekonomsku diplomaciju su aktivnosti na privlačenju stranih ulaganja u privredu Bosne i Hercegovine i otvaranje novih tržišta za privrednike iz ove zemlje.

Odsjek za Ekonomsku diplomaciju kontinuirano vrši analizu ekonomskih informacija DKP-a Bosne i Hercegovine, te na osnovu toga izrađuje i predlaže strategiju privrednih nastupa Bosne i Hercegovine u određenim zemljama.

Odsjek za Ekonomsku diplomaciju, također, redovno objedinjuje informacije o potrebama/upitima za saradnju koje pojedinačni strani privredni subjekti dostavljaju u DKP-e Bosne i Hercegovine, te o istim direktno ili putem nadležnih bosanskohercegovačkih institucija obavještava potencijalne privredne partnere iz BiH.

U svojim aktivnostima ovaj Odsjek usko sarađuje sa nadležnim direkcijama Ministarstva za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose BiH, kao i sa Agencijom za promociju stranih ulaganja u BiH (FIPA) i Vanjskotrgovinskom komorom Bosne i Hercegovine.

Prednosti ulaganja i poslovanja sa Bosnom i Hercegovinom

Sarajevo se sve više profilira kao jedan od najznačajnijih kongresnih i zimsko turističkih centara Jugoistočne Evrope.

Traženje poslovnog partnera u Bosni i Hercegovini

Suradnja sa Bosnom i Hercegovinom može da bude dosta ineteresantna u sledećim oblastima: automobilska industrija i proizvodnja komponenti za automobile, drvna industrija, građevinarstvo i građevinska industrija, hemijska i farmaceutska industrija, metalno-mašinska industrija, tekstilna kožarska industrija, poljoprivredno prehrambena industrija, vojna inudstrija, grafička industrija i td.

Službeno putovanje u Bosnu i Hercegovinu

Za poslovne ljude veliki je izazov bosansko-hercegovačka otvorena ekonomija i njena spremnost za svekoliku međunarodnu poslovnu suradnju.

U Bosni i Hercegovini ćete zateći u potpunosti prihvaćenu savremenu poslovnu kulturu. U protekloj deceniji poslovna zajednica je, zahvaljujući prisustvu mnogih međunarodnih agencija, stranih investitora i programa tehničke pomoći, u velikoj mjeri prihvatila principe najmodernije poslovne prakse.

Sa poslovnim sugovornicima u Bosni i Hercegovini komunicirat će te profesionalno, savremenim poslovnim jezikom i savremenom elektronskom tehnologijom.

Glavni poticaj Vašoj odluci da poslovno posjetite Bosnu i Hercegovinu treba da prepoznate u motiviranoj, kvalitetnoj i visoko educiranoj radnoj snazi, niskim troškovima poslovanja, dobrim vezama sa regionalnim tržištima, kao i u njenim prirodnim ljepotama, kulturno-historijskim spomenicima i ljudima velikog i otvorenog srca.

Iako geografski mala, Bosna i Hercegovina je izuzetno lijepa zemlja, gdje se posjetilac susreće sa nizom prirodnih ljepota, kultura i tradicija. To je mjesto gdje se susreću zapadna i istočna civilizacija donoseći svaka svoje osobenosti koje su ugradili u današnji bosansko-hercegovački mozaik bogatstva različitosti. Zbog svega ovoga BiH je idealna destinacija za Vaše poslovno putovanje, organizaciju Vašeg kongresa ili učešce na jednom od brojnih sajmova koje organizira FIPA ili Vanjskotrgovinska komora BiH.