Спољна политика

Полазећи од чињенице да је свет захваћен процесом глобализације, која структурално мења међународне односе и позива на решавање горућих питања на глобалном и регионалним нивоима у циљу свеобухватне заштите људских права, елиминирања сиромаштва, развијања глобалног партнерства за развој, чврстог опредељења за процесе интеграције и транзиције у региону Југоисточне Европе у политичком, економском и сигурносном смислу, свесни потребе за убрзавањем процеса европских интеграција Босне и Херецговине, Председништво Босне и Херцеговине дефинира начела, правце и приоритете спољне политике.

Начела спољне политике Босне и Херцеговине

У складу да одредбама Устава Босне и Херцеговине, Председништво Босне и Херцеговине надлежно је за вођење спољне политике Босне и Херцеговине. Промоција, одбрана интереса и наступање у име Босне и Херцеговине у међународним односима заснивају се на одредбама Устава Босне и Херцеговине, законима, одлукама и ставовима Председништва Босне и Херцеговине, Парламента Босне и Херцеговине, Вијећа министара Босне и Херцеговине и Министарства спољних послова Босне и Херцеговине.

Босна и Херцеговина, суверена и међународно призната држава, сарађиват ће у међународним, односно билатералним, регионалним и глобалним оквирима, а уређиват ће уговорене и односе друге природе са свим државама и међународним организацијама на начелима која су садржана у Повељи УН-а, Завршном акту из Хелсинкија и осталим документима Организације за сигурност и сарадњу у Европи, те општеприхваћеним принципима међународног права.

Спољна политика Босне и Херцеговине према међународним партнерима заснива се на отворености и равноправности, узајамном поштивању суверенитета и територијалног интегритета, принципу мирољубиве сарадње, уз уважавање обостраних интереса. У исто време, током обављања спољнополитичких активности, Босна и Херцеговина ће деловати у складу са обавезама које проистичу из закључених и прихваћених споразума и других међународних инструмената те чланства у међународним организацијама и асоцијацијама.

Босна и Херцеговина наглашава своју опредељеност за превазилажење међудржавних несугласица мирним путем, уз поштовање начела која су саставни део међународног права. Уз то, Босна и Херцеговина се залаже за конструктиван дијалог при решавању за сва отворена питања.

Босна и Херцеговина је опредељена за настављање борбе против тероризма и организираног криминала, у складу са резолуцијама Уједињених народа, у оквиру Комитета за борбу против тероризма Вијећа сигурности УН-а, и уз јачање глобалне сарадње на овом пољу.

Приоритети спољне политике Босне и Херцеговине

Спољна политика Босне и Херцеговине усмерена је ка унапређењу и очувању трајног мира, сигурности и стабилног демократског и свеукупног државног развоја, односно укључивању у савремене европске, политичке, економске и сигурносне интеграционе токове. У циљу промовирања својих стратешких интереса, Босна и Херцеговина ће водити транспарентну спољну политику, у сагласности са следећим приоритетима:

Учешће Босне и Херцеговине у мултилатералним активностима, посебно у склопу системаУједињених народа (UN), Вијећа Европе, Организације за сигурност и сарадњу у Европи (OSCE), Организације исламске конференције (OIC), и др.

Основни правци и активности спољне политике БиХ

Билатералне природе

Мултилатералне природе

Заштита интереса држављана Босне и Херцеговине у иноземству